Steel Round Bar (เหล็กเส้นกลม)

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Steel Round Bar) คือเหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อกลมกลวง ผลิตด้วยกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น จากวัตถุดิบเหล็กม้วนคอยด์ร้อน ซึ่งผลิตตามขนาดและความหนาที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ขนาด 3/8″ จนถึง 10″ ขึ้นไป ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และความหนาเริ่มต้นที่ 1.2 มิลลิเมตร จนถึง 10 มิลลิเมตร

Steel Round Bar

Steel Round Bar is steel that looks like a hollow round tube. Produced by cold forming process from raw material hot coiled steel which are produced according to the size and thickness required by most markets.

ข้อดีของการใช้บริการ KTMT

1.ไม่มีเศษเหล็ก
2.ทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด
3.ไม่ต้องสต๊อกสินค้าที่มากเกินความจำเป็น
4.ใช้แรงงานน้อย แต่ได้ผลงานที่มากขึ้น
5.ประหยัดการขนส่ง
6.คำนวณรายรับที่ชัดเจนได้